WHITE TOPAZ

VIMALA MAKSHIK

VAIKRANT STONE

TIGER EYE

SWARN MAKSHIK

SURYA MAKSHIK

STAR RUBY

RAJAT MAKSHIK

PERIDOT STONE

OPAL STONE (5)

METEORITE STONE (1)

MAHAVAIKRANT STONE (1)

LOLITE STONE

LAPIS LAZULI

JADE STONE

GREEN JADE STONE

CLEAR QUARTS

CITRINE STONE

BLUE MOON STONE

AMETHYST STONE

AMBER STONE

AKIK STONE